Tại Việt Nam, giấy phế liệu luôn được thải ra hàng tấn mỗi ngày tại các cơ quan, xí nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các loại phế liệu được thu mua. Nếu không được bảo quản cẩn thận, thu mua phế liệu giấy sẽ mất đi giá trị rất nhanh gây ô nhiễm môi trường và hơn thế nữa, doanh nghiệp của bạn sẽ mất đi một nguồn doanh thu đáng kể từ giấy phế liệu.Tại Việt Nam, giấy phế liệu luôn được thải ra hàng tấn mỗi ngày tại các cơ quan, xí nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các loại phế liệu được thu mua. Nếu không được bảo quản cẩn thận, thu mua phế liệu giấy sẽ mất đi giá trị rất nhanh gây ô nhiễm môi trường và hơn thế nữa, doanh nghiệp của bạn sẽ mất đi một nguồn doanh thu đáng kể từ giấy phế liệu.